Australian Citizens Party Citizens Taking Responsibility

DONATE

DONATE

把高层的叛徒揭露出来

澳大利亚公民党(Australian Citizens Party)反对与中国开战的理由,与我们呼吁建立一家国家公共银行的理由是一样地强烈,因为战争这种难以想象的恐怖是一种真正的危险,而且完全没有必要。战争一开始,每个澳大利亚人都会后悔,想知道事情怎么会变成这样,但为时已晚。 

大多数人自然宁愿认为这不会发生,但乌克兰表明战争如何可以和确实发生,一旦开始可以升级失控。

这就是为什么我们必须有必要提前很久就对那些为战争铺平道路的叙述和虚假信息进行干预;如果我们等到战争就在我们家门口,那可能就太晚了。

今天的澳大利亚,好消息是自斯科特·莫里森(Scott Morrison)下台以来,澳大利亚与中国的关系有所稳定,这一点从中国总理李强本周的访问中可以看出。澳大利亚的评论家永远不会给                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  但中国应该得到这种稳定的大部分功劳,因为这份功劳超越澳大利亚的AUKUS和北约的好战,专注于贸易。

但同样明显的是,一大部分主流媒体和政治阶层的意图,他们在英美五眼联盟的调子上游行,试图通过抓住李总理访问的机会来破坏关系,煽动通常的麦卡锡主义,歇斯底里黄祸。

例如,媒体突出报道了所谓的前间谍“埃里克”声称有1,200名中国间谍在澳大利亚活动-所有报道都非常认真,但没有提供丝毫证据。

另一个例子要险恶得多,因为它揭示了那些在这个国家担任最高领导职务的人的本性,他们故意引导我们走向违背我们国家利益的战争。反华的麦卡锡主义者总是暗示他们的战争议程的反对者在某种程度上是不忠诚的,甚至是叛徒,

证据是彼得·达顿(Peter Dutton)领导下的前内政部部长迈克·佩祖洛(Mike Pezzullo),他在美国资助的澳大利亚战略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute)的《战略家》(The Strategist)上写了一篇令人毛骨悚然的抨击文章,第一点要说的是,佩祖洛不应该在任何地方发表,因为这个权力狂官僚在秘密操纵政府部长任命的行为被曝光后不得不辞职。然而,他现在正在恢复名誉,因为他是培养澳大利亚为美英战争议程服务的机器的关键部分,可以说,他知道尸体埋在哪里。

Pezzullo的ASPI文章是一项关于背信弃义的宣传的研究,将对美国霸权的屈从扭曲为某种程度上等同于“主权”,并将对永无止境的战争负责的英美力量定义为在道德上优于中国。他谴责澳中关系在2017年之前的积极发展,坚称我们早在2009年就应该反对中国,即与美国和英国的新保守主义者步调一致。他谴责失去的时间本可以用来“建立我们的硬军事力量”,即向资助ASPI的英美武器制造商再移交数千亿美元。“我们在这场比赛中有利害关系,这样美国的首要地位,包括其军事优势,就可以保持下去,”他写道,并继续吹嘘说,尽管与中国的外交有所改善,但阿尔巴尼斯继续前任政府的政策,即“加强澳大利亚作为盟军作战行动的堡垒,以及继续将在澳大利亚领土上承担的某些战略职能纳入美国全球作战系统”--换句话说,把澳大利亚变成一个战争基地,把我们的军队锁定在五角大楼的控制之下。

这是背叛,不是主权。现在是时候把那些撒谎的战争贩子称为真正的叛徒,为一个在我们的地区和平合作真正独立的澳大利亚而战

中文
Page last updated on 03 July 2024